Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Vyhledávaní
Centrum Fontána

Novinky

Duchovní význam Vánoc


symboly vánočních svátků
Flower A. Newhouse
Těžko by se daly spočítat knihy, které se zabývají tématem Vánoc. Málokterá však dokázala takovým způsobem odkrýt roušku oddělující čas od věčnosti. F. A. Newhouse byla již od svého dětství obyvatelkou dvou světů a mohla tak pozorovat ze dvou stran i Vánoce. V této knize odhaluje krátkodobé, vzájemné pronikání duchovního a materiálního světa, ke kterému dochází právě v období hlavního křesťanského svátku. S hlubokou moudrostí vysvětluje hlavní vánoční symboly, přičemž i zdánlivě všední věci vydávají svůj skrytý obsah. Přes meditativní náladu v čase adventu tak postupně vede čtenáře až k samotnému TAJEMSTVÍ. Očima jasnozřivé autorky tak může čtenář prožít jedinečnou událost vnitřních rovin Svatou noc. Může se stát svědkem Kristovy cesty okolo Země v doprovodu andělů a zasvěcenců pozemského světa, dozvědět se o kosmických poslech, kteří této noci osvětlují pozemskou atmosféru a noří se do moře barev a tónů, tvořených zástupy andělských bytostí. _________________ 2002, první vydání 79 stran ISBN 80-7336-033-0, pevná vazba

168.00 Kč 98.00 Kč

Dějiny prostituce I.


starý Orient, Egypt, Izrael,...
Pierre Dufour
Klasické dílo plodného francouzského historika Paula Lacroise (píšícího pod pseudonymem Dufour) nenabízí čtenáři ani tak panoptikum obscénností jako spíše překvapivé poznání, které nejstarší řemeslo pod svým cejchem ukrývá. To, čemu říkáme zlo, často povstává z dobré věci, a je také známo, že cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly, což příkladně dokresluje příklad prostituce starořecké: moudrý Solón, chtěje uchránit a vychovat zdravou mládež, založil pro ni veřejné domy s tou nejnižší taxou. Můžeme v tom vidět – či nevidět – první státnický pokus prostituci legalizovat , kontrolovat a v neposlední řadě z ní učinit zdroj státních příjmů. Dějiny prostituce však souvisejí s nezadatelností práva nakládat s tím, co je člověku vlastní, dle vlastního uvážení. Prostituce se tak stává zcela specifickým druhem obchodu, který má v lidské společnosti své nezcizitelné místo. První díl pojednávající o prostituci starověkých národů přináší seznámení s kultem kněžek lásky, posvátné„pohostinné“ prostituce nebo s poutavými a vtipnými životopisy slavných řeckých konkubín. _________________ 2003, první vydání 188 stran ISBN 80-7336-056-X, pevná vazba

214.00 Kč 98.00 Kč

Olomoucko – krajinné impreseMilena Valušková
Tato kniha „krajinných impresí“ olomoucké fotografky Mileny Valuškové představuje sotva pětinový výběr z jejího obrazového díla posledních let, kde se snaží zachytit ducha rodného kraje. Dle slavné glosy A. Camuse (vyslovené při jeho průjezdu Hanou v 50. letech 20. století) jsou nejzákladnějším znakem této krajiny „tklivé dálky, trpké švestky“. Fotografka tento obrazový příměr ráda přijímá. Zároveň však dobře ví, že tajemství tohoto regionu nespočívá pouze v „tklivé dálce“, kterou se rovinaté okolí města Olomouce otevírá nejbližším horám. Krajinu tvoří i střety nebeských a krajinných scenérií. Krajina je tvořena i mlhou, v níž se ztrácí dálka z obzorem. V omamných parách jitra je i ten nejmohutnější hrad vynesen do jakési vyšší krajinné skutečnosti. Co však nejpodstatněji určuje fotografický rys této publikace, je autorčino krédo: Krajina není jen příroda. Její povahu spoluvytváří vždy člověk. V uctivém i magickém dotýkání krajiny zpívají verše básníkovy: „Krajina jako skýva chleba/ žebráky za tmy ptaná/ krajina dávno od pradávna/ rukama lidí dotýkaná“ (J. Skácel). Už od paleolitu se člověk dotýká krajiny a podílí se na utváření jejího charakteru. Nejbytostněji se s krajinou ztotožňuje skrze svá sídla. Hrubé doteky nemají v této idealisticky pojaté knize něžných krajinných dojmů místo. Cílem autorčina úsilí je, aby se v knize spolu s přírodou zaskvěly architektonické klenoty, které s neomylným citem zasadil do zdejší krajiny člověk minulých věků. Ať už jím byl G. P. Tencalla, stavitel chrámové baziliky na Svatém Kopečku, nebo neznámý sedlák, jehož ruka postavila prostá boží muka v polích u obce Seničky. V dnešním duchovním bezprostoří je to především religiózní architektura, která se pro fotografku stává přirozeným ohniskem krajiny, jejím duchovním středem, kde ještě dochází k souzvuku díla přírody a díla člověka. Pohlédněme, jak touto knihou listuje čas a jak milá je nostalgie, která v proměnách ročních dob a světelných vibrací nebe nutí umělce hledat místo, o němž by bylo možné s Hölderlinem říci: „…básnicky bydlí tak na zemi člověk.“ __________________ 2004, první vydání 127 stran ISBN 80-7336-129-9, pevná vazba

351.00 Kč

Mýty a báje starých SlovanůIrena Šindlářová, J. Růž
Často si s hrdostí připomínáme své slovanské kořeny, ale téměř nikdy si přitom neuvědomíme, jak málo vlastně dnes o svých „duchovních genech“ víme. Jádro se soustředí na naše dějiny po příchodu věrozvěstů, jen zřídka se však objeví nezaujaté sondy do naší předkřesťanské minulosti. Mnohé z ní dodnes přežívá třeba v naší řeči: slova jako duha, dědek, pohoda, stádo nebo nepříliš průhledné, ale libozvučné lábus, choroš či pochvist mají své kořeny ve staroslovanských bájích a mýtech, mnoho zvyků a obyčejů se také dochovalo v dnes profánních křesťanských svátcích. Touto knihou, která je upraveným vydáním jednoho ze základních děl o bájesloví a zvycích našich slovanských předků, splácíme dluh naší nejstarší minulosti, a věříme, že napomůže obnovení zájmu o naše opomíjené duchovní dědictví. ________________ 2003, první vydání 130 stran ISBN 80-7336-132-9, pevná vazba

205.00 Kč

Tajní vládcové světa


kniha mistrů světla a temnoty
Wulfing von Rohr
Kdo řídí tento svět? Velkokapitál nebo tajné lóže, osvícení mistři Bílého bratrstva nebo černí mágové? Kdo řídí NÁ

241.00 Kč 168.00 Kč

Tajemné příběhy koruny...


kamenné oči
Irena Šindlářová
První z cyklu Tajemné příběhy, které se odehrávaly na různých místech Čech, Moravy a Slezska. Každá krajina má svá tajemná místa, která v nás vyvolávají obraz atmosféry dávno minulých dob. Čas a prostor jako y najednou neexistovaly v tichém zastavení na místech, kde jsou tato poselství napsána písmem, které dokáže přečíst jen lidské srdce. Proto báje a pohádky přežívají, oživují svým dechem minulost a vyplňují prázdná místa našeho snění a fantazie. _________________ 2001, první vydání 166 stran ISBN 80-86179-71-0, pevná vazba

169.00 Kč

Putování po hradech a zámcích


nový úplný průvodce po celé...
Petr Dvořáček
Aktualizovaný průvodce, který poskytuje ucelený obraz o našich historických památkách. Díky rozsáhlé obrazové dokumentaci, která vychází z archivu multimediální encyklopedie Hrady a zámky Čech, Moravy a Slezska, získají zájemci o dějepisnou turistiku výtečný přehled o historii, architektuře, interiérech i expozicích, ale také o přístupnosti, zeměpisné poloze či autobusovém a vlakovém spojení. Publikace poskytuje souborné turistické informace o dnešní podobě více jak 230 návštěvnicky nejzajímavějších objektů na území celé České republiky. ________________ 2000, první vydání 248 stran, celobarevný tisk, matný křídový papír ISBN 80-86179-48-6, pevná vazba

268.00 Kč

Báje, mýty a pověsti...Jiří Sommer
Věděli jste, že táborský Borotín dal naší historii českého Oidipa, že je na Lichnickém hradě komnata, do níž byla zaživa zazděna ctnostná paní Kateřina, nebo že na Krumlovském zámku zešílel sám Julius Caesar? Množství podobných historických zajímavostí v poutavém vyprávění vám přinášíme spolu s neméně vzrušujícími historickými fakty v prvním z připravované řady titulů Jiřího Sommera o pozoruhodných místech a koutech naší země. Knížka vám poslouží nejen jako příjemný kratochvilník pro zimní večery, ale i jako inspirace pro aktivní toulky po bohaté české minulosti. __________________ 2003, první vydání 173 stran, ISBN 80-7336-034-9, pevná vazba

178.00 Kč 98.00 Kč

Proroctví pro 21. století


konec světa nebude
Manfred Dimde
Nejuznávanější Nostradamův vykladač a rozluštitel jeho jazykového kódu M, Dimde předkládá nejposlednější verzi vizionářových předpovědí pro 21. století. Naše doba je označována jako století veliké pohyblivosti, období blahobytu, v němž zevšední nahrazování orgánů a mnohonásobně stoupne délka života. V následujících několika desetiletích vstoupí lidská noha na Mars i na Venuši a dozvíme se o životě na jiných planetách. Dobře už dnes rozumíme „barevným svatyním v lidské chýši“, do nichž hodiny denně zbožně hledí stamiliony dnešních civilizovaných lidí, kdo bude ovšem „lidským vládcem andělů“ v r. 2042 či co bude oním „velkým sjednocením u nohou stovky hvězd“ v roce 2005, to se zatím můžeme skutečně pouze dohadovat… ________________ 2000, první vydání 194 stran ISBN 80-86179-39-7, pevná vazba

151.00 Kč

Elementární bytosti


paralelní světy kolem nás
Marko Pogačnik
Jsou vodní žínky, skřítkové či víly pouze fiktivní postavy z pohádek, nebo reálné bytosti žijící v paralelních světech? Slovinský výtvarník, sochař a krajinný léčitel v této pozoruhodné knížce seznamuje s vlastními praktickými zkušenostmi se světem těchto elementárních tvor a podává četná svědectví o jejich působení na náš život, jejich energetických i jiných vlivech na naše prostředí i o interakcích mezi našimi „světy“. Elementární bytosti představují výrazový projev emocionální roviny země. Tam, kde lidská řeč nedokáže dostatečně zprostředkovat skrytý náboj, pokusil se jej autor vyjádřit svými kresbami. Čerpal tak z jedinečné estetiky elementárního světa, který sám o sobě nezná žádné fyzické tvary, v lidském vědomí však může teprve tehdy najít své místo, vezme-li na sebe určitou podobu... Autorovi se tak podařilo jedinečným způsobem vystihnout tvářnost neviditelných dimenzí krajiny v jejich celistvosti. Vyprázdněné pojmy starých mýtů a legend naplňuje novým životem a snaží se přiblížit reálnou funkci těchto bytostí. Kniha není pouze poutavým čtením o neviditelném a tušeném, ale především pobídkou a inspirací k novému vnímání našeho vnějšího prostředí a vlastním prožitkům s jeho přepestrou mluvou. ________________ 1999, první vydání 288 stran ISBN 80-86179-31-1, pevná vazba

169.00 Kč
test
Přihlásení
Zapoměli jste heslo? Registrace
Akční nabídka

Amalgám

časovaná bomba : jak pečovat...
160.00 Kč
98.00 Kč
ušetříte: 62.00

Zázračná uzdravování z pohledu víry a vědy

178.00 Kč
88.00 Kč
ušetříte: 90.00

Bobule

od rudého praporu k sametu
215.00 Kč
98.00 Kč
ušetříte: 117.00
více...

Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Powerd by PAGE Pack eMax Shop | Actimmy a.s. © 2006